PRAWO ZOBOWIĄZAŃ

SPECJALIZUJĘ SIĘ W KONSTRUOWANIU UMÓW, NEGOCJOWANIU ICH TREŚCI ORAZ KOMPLEKSOWYM NADZORZE NAD ICH REALIZACJĄ

Chodzi zarówno o umowy zawierane pomiędzy osobami fizycznymi, jak i relacje na linii konsument – przedsiębiorca, w szczególności zaś – o kontrakty łączące podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Działania, jakie podejmuję w tym zakresie to m.in.:

 • Budowanie świadomości prawnej Klienta odnośnie wpływu należycie sformułowanych klauzul umownych na jego przyszłe bezpieczeństwo i minimalizację ryzyk związanych z realizacją danego kontraktu,
 • Przygotowanie projektów umów (oraz ogólnych warunków umów) najczęściej wykorzystywanych w prowadzonej przez Klienta działalności biznesowej,
 • Przygotowanie i opiniowanie projektów umów dotyczących zarówno jednorazowej czynności prawnej, jak i regulujących współpracę stron w dłuższym czasie (w tym – umów ramowych), w szczególności:
 • umów o roboty budowlane (projekty inwestycyjne, modernizacyjne, remontowe) i umów podwykonawczych,
 • umów o dzieło,
 • umów zlecenia,
 • umów o świadczenie usług,
 • umów agencyjnych,
 • umów sprzedaży,
 • umów dostawy,
 • umów najmu i dzierżawy,
 • umów zamiany,
 • umów użyczenia,
 • umów leasingu,
 • umów darowizny,
 • umów z obszaru IT,
 • Udział w negocjacjach prowadzonych celem zawarcia lub zmiany treści umowy,
 • Pomoc przy ustanawianiu zabezpieczeń wierzytelności umownych (zastaw, weksel, kaucja gwarancyjna, poręczenie, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa itp.),
 • Interpretacja postanowień umownych oraz kompleksowe wsparcie prawne w toku bieżącej realizacji umów, w tym – przygotowanie i opiniowanie korespondencji pomiędzy stronami,
 • Analiza treści umów proponowanych przez kontrahenta (w tym – prezentowanie ryzyk jakie wiążą się z ich zawarciem oraz proponowanie zmian),
 • Opracowanie i opiniowanie zmian do obowiązujących umów (aneksy / porozumienia), oświadczeń o ich wypowiedzeniu lub rozwiązaniu oraz oświadczeń związanych z cesją praw lub obowiązków umownych,
 • Sporządzanie i opiniowanie projektów porozumień, ugód, listów intencyjnych,
 • Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu:
 • niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych,
 • czynów niedozwolonych,
 • bezpodstawnego wzbogacenia

(działania przedprocesowe oraz reprezentowanie Klienta przed sądem, w tym udział w mediacjach i rozmowach ugodowych).