PRAWO GOSPODARCZE
I HANDLOWE

Prawo gospodarcze i handlowe to obszary, w których świadczę usługi prawne na rzecz przedsiębiorców działających zarówno w oparciu o wpis do CEIDG, jak i w ramach spółek prawa handlowego

Podmiotom tym doradzam m.in. przy:
 • Wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka osobowa (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna), spółka kapitałowa (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna, spółka akcyjna),
 • Przygotowaniu umowy spółki cywilnej,
 • Założeniu spółki prawa handlowego, w tym:
 • opracowaniu umowy lub statutu spółki,
 • stworzeniu projektów uchwał oraz wszelkich innych wymaganych oświadczeń,
 • przygotowaniu formularzy rejestrowych,
 • reprezentowaniu Klienta przed sądem rejestrowym,
 • Przeprowadzeniu zmian organizacyjnych w ramach spółki funkcjonującej (w tym – zmiana umowy spółki, zmiana składu osobowego, zmiana przedmiotu działalności),
 • Zmianie formy prawnej działalności, w tym:
 • przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową,
 • przekształceniu spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego,
 • przekształceniu spółki prawa handlowego w inną spółkę prawa handlowego,
 • łączeniu i podziale spółek prawa handlowego,
 • Interpretacji, zmianie i nadzorze nad stosowaniem umowy spółki lub statutu,
 • Obsłudze prawnej organów korporacyjnych (zarząd, rada nadzorcza, rada dyrektorów, zgromadzenie wspólników, zgromadzenie akcjonariuszy), w tym:
 • sporządzaniu projektów uchwał oraz innych aktów wewnętrznych przyjętych w danej organizacji,
 • udziale w posiedzeniach organów i nadzorze nad prawidłowością ich przebiegu,
 • Rozwiązywaniu sporów pomiędzy wspólnikami,
 • Przygotowaniu i opiniowaniu pism związanych z bieżącą działalnością, w tym – korespondencji z kontrahentami i organami administracji publicznej,
 • Opracowaniu, opiniowaniu i nadzorze nad realizacją umów stosowanych w prowadzonej działalności, a także ich zmianie oraz wypowiadaniu i rozwiązywaniu,
 • Analizie treści umów proponowanych przez kontrahenta (w tym – prezentowaniu ryzyk jakie wiążą się z ich zawarciem oraz proponowaniu zmian),
 • Procedurze udzielania i pozyskiwania zamówień,
 • Negocjacjach handlowych,
 • Dochodzeniu roszczeń od nierzetelnych kontrahentów, w tym zwłaszcza z tytułu:
 • nieuregulowanych płatności,
 • nienależytego wykonania lub niewykonania umowy

(działania przedprocesowe oraz reprezentowanie Klienta przed sądem, w tym udział w mediacjach i rozmowach ugodowych),

 • Dochodzeniu roszczeń od członków zarządu niewypłacalnych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub wspólników spółek osobowych, a także obronie tych osób przed takimi roszczeniami.

Regulacje dotyczące działalności gospodarczej w Płocku

Regulacje dotyczące działalności gospodarczej bywają skomplikowane. Wynika to nie tylko z języka przepisów, dopuszczającego wiele interpretacji, ale również mnogości tekstów prawnych: przepisy dotyczące przedsiębiorców znaleźć można w różnych ustawach oraz rozporządzeniach. Świadczona przez Kancelarię obsługa uwzględnia trudności, jakie przedsiębiorcy napotykają, starając się dostosować działalność do obowiązującego prawa gospodarczego.

Usługi dla Przedsiębiorców z Płocka – Obsługa w Trybie Zdalnym

Biuro Kancelarii znajduje się w Płocku. Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorcy z innych miast nie mogą liczyć na pomoc prawnika. Obsługa prawna firm z Płocka może przybrać postać e-porad, których podstawą będą wideorozmowy oraz korespondencja mailowa.

Pomoc Prawna dla Różnych Przedsiębiorców w Płocku

Prawo dotyczące działalności gospodarczej w szerokim sensie jest bardzo zróżnicowane. Obejmuje ono w szczególności prawo handlowe, które reguluje przede wszystkim stosunki między przedsiębiorcami – prywatnymi podmiotami działającymi na rynku. Mówiąc o prawie gospodarczym, możemy jednak mieć na myśli również relacje między tymi podmiotami a państwem. W jego obszarze pozostają np. zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi czy partnerstwem publiczno-prywatnym.

Zróżnicowaniu wewnątrz prawa gospodarczego odpowiada wielorakość celów, jakie stawiają sobie poszczególni przedsiębiorcy. Może chodzić o rozpoczęcie działalności i postawienie pierwszych kroków na rynku czy też realizację wielomilionowych kontraktów. Kancelaria dostosowuje obsługę w zakresie prawa gospodarczego do celów oraz charakteru działania przedsiębiorcy. Oferta kierowana jest zarówno do małych jednoosobowych firm, jak i dużych podmiotów o ugruntowanej pozycji na rynku.

Usługi w Ramach Pomocy Prawnej w Płocku

Zakres usług świadczonych przez Kancelarię jest szeroki. Są one każdorazowo dostosowywane do indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy. Pomoc prawna może w szczególności obejmować:

 • wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej,
 • opracowanie umowy spółki cywilnej,
 • założenie spółki prawa handlowego,
 • przeprowadzenie zmian organizacyjnych w spółce (np. zmiana umowy spółki czy zmiana przedmiotu działalności),
 • zmianę formy prawnej działalności (np. przekształcenie spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego),
 • interpretację, zmianę i nadzór nad stosowaniem umowy spółki lub statutu,
 • obsługę prawną organów korporacyjnych (np. zarządu, rady nadzorczej czy zgromadzenia akcjonariuszy),
 • rozwiązywanie sporów pomiędzy wspólnikami,
 • przygotowanie i opiniowanie pism związanych z bieżącą działalnością,
 • opracowanie, opiniowanie i nadzór nad realizacją umów związanych z działalnością,
 • analizę treści umów proponowanych przez kontrahenta,
 • procedurę udzielania i pozyskiwania zamówień,
 • negocjacje handlowe,
 • dochodzenie roszczeń od kontrahentów.

Przedsiębiorca, który chciałby dowiedzieć się więcej o proponowanych rozwiązaniach i warunkach współpracy z Kancelarią, może umówić się na wstępną konsultację z prawnikiem. W tym celu wystarczy skorzystać z dostępnego na stronie formularza kontaktowego. Pozwala on krótko scharakteryzować swoją sytuację oraz wskazać oczekiwania związane z przyszłą współpracą.