DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI
PIENIĘŻNYCH

Niezależnie od tego, czy występują Państwo w roli wierzyciela (tj. dochodzą swoich roszczeń pieniężnych), czy dłużnika (tj. podmiotu, na którym ciąży lub któremu przypisuje się obowiązek zapłaty), Kancelaria służy Państwu swoim wsparciem i doświadczeniem

Dochodzenie i windykacja należności pieniężnych (zarówno na rzecz osób fizycznych, jak i prawnych) oraz obrona przed tego typu roszczeniami (m.in. z tytułu nieopłaconych faktur VAT za wykonane roboty, usługi lub dostarczone towary, kar umownych oraz innych należności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań umownych, zaległości czynszowych, bezumownego korzystania z cudzej nieruchomości, czy też rozliczeń pomiędzy współwłaścicielami po ustaniu współwłasności), to jeden z podstawowych obszarów jej działania. W jego ramach podejmowana jest następująca aktywność:

 • Działania przedprocesowe, w tym:
 • analiza zasadności dochodzenia roszczenia lub obrony przed nim,
 • przygotowanie i wystosowanie do dłużnika wezwania do zapłaty,
 • przygotowanie i wystosowanie do wierzyciela stanowiska dłużnika kwestionującego niezasadne lub nieuprawnione roszczenie, w tym – sformułowanie potencjalnych oświadczeń związanych z przedawnieniem roszczenia lub potrąceniem wzajemnych zobowiązań,
 • prowadzenie rozmów w celu polubownego rozwiązania sporu, w tym udział w negocjacjach i mediacjach,
 • ustalenie warunków ugody oraz nadzór nad realizacją jej zapisów,
 • Prowadzenie sprawy przed sądami wszystkich instancji, w tym:
 • wybór właściwego trybu postępowania (zwykłe, uproszczone, nakazowe, upominawcze),
 • przygotowanie i złożenie pozwu lub odpowiedzi na pozew (względnie – sprzeciwu od wyroku zaocznego, sprzeciwu od nakazu zapłaty lub zarzutów od nakazu zapłaty) oraz reprezentowanie Klienta przed sądem i podejmowanie wszelkiej niezbędnej aktywności procesowej,
 • uzyskanie sądowego zabezpieczenia dochodzonego roszczenia lub czynności zmierzające do ograniczenia negatywnych dla dłużnika skutków takich działań wierzyciela,
 • pozyskanie tytułu wykonawczego (tj. wyroku lub nakazu zapłaty zaopatrzonego w klauzulę wykonalności) umożliwiającego wyegzekwowanie należności przez komornika,
 • Wszczęcie i prowadzenie postępowania egzekucyjnego przy udziale komornika oraz obrona dłużnika przed nieuprawnionymi działaniami windykacyjnymi, w szczególności w drodze powództw przeciwegzekucyjnych.

Ta kategoria działalności Kancelarii obejmuje również dochodzenie odszkodowań, m.in. z tytułu nierównego traktowania w zatrudnieniu, wypadków przy pracy oraz szkód komunikacyjnych, osobowych i majątkowych. Osobom poszkodowanym pomagam zarówno w sprawach nowych (tj. gdy szkoda nie została jeszcze zgłoszona), bieżących (tj. gdy postępowanie wyjaśniające lub likwidacyjne jest w toku), jak i zakończonych już ostatecznym stanowiskiem zobowiązanego lub decyzją zakładu ubezpieczeń (tj. gdy wypłacone odszkodowanie zostało zaniżone, bądź nastąpiła całkowita odmowa jego wypłaty).

Bardzo często zdarza się, że jeden podmiot jest winny drugiemu pieniądze – pierwszego z nich nazywamy wówczas dłużnikiem, drugiego – wierzycielem. Zobowiązanie do zapłaty może wynikać z różnego rodzaju zdarzeń. Czasem jego źródłem jest umowa zawierana między stronami. Niekiedy też dług powstaje ze względu na to, że jedna osoba popełniła tzw. czyn niedozwolony, bądź bezpodstawnie się wzbogaciła. Jako radca prawny zajmuję się odzyskiwaniem należności z tytułu przewidzianych w przepisach zdarzeń. Prowadzona przeze mnie Kancelaria Radcy Prawnego oferuje Klientom z Płocka pomoc m.in. w trybie zdalnym.

Jakich należności może dotyczyć pomoc prawna w Płocku?

Wybór konkretnych rozwiązań w zakresie odzyskiwania należności zależy od typu roszczenia zgłaszanego przez stronę. Roszczenia, których dotyczy pomoc prawna, mogą wynikać z:

 • nieopłaconych faktur VAT (odzyskiwanie należności z faktur może dotyczyć np. zrealizowanych usług lub dostarczonych towarów),
 • należności powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań umownych (w tym wynikających z kar umownych),
 • zaległości czynszowych,
 • ustania współwłasności.

Odzyskiwanie należności w Płocku może dotyczyć innych niż wskazane powyżej roszczeń. Zakres współpracy zależy każdorazowo od charakteru problemów napotkanych przez Klienta i jego oczekiwań co do sposobów ich rozwiązania.

Wieloetapowe odzyskiwanie należności w Płocku

Proces odzyskiwania należności jest wieloetapowy. Na każdym etapie prawnik realizuje inne zadania. Oferuję Klientom m.in.:

 • przeprowadzenie czynności przedprocesowych (np. analizę zasadności roszczenia, bądź obrony przed nim),
 • przygotowanie pozwu i prowadzenie sprawy przed sądami wszystkich instancji,
 • wszczęcie i prowadzenie w imieniu wierzyciela postępowania egzekucyjnego z udziałem komornika, bądź obronę dłużnika przed nieuprawnionymi działaniami windykacyjnymi (np. na drodze powództw przeciwegzekucyjnych, które zmierzają do podważenia zasadności egzekucji).

Współpraca w trybie zdalnym w Płocku

Aby rozpocząć współpracę z Kancelarią i dowiedzieć się więcej o poszczególnych rozwiązaniach prawnych, można umówić się na wstępną, bezpłatną konsultację. W tym celu można skorzystać z dostępnego na stronie formularza, bądź skontaktować się z Kancelarią w inny sposób, np. mailowo. Zarówno wstępna konsultacja, jak i ewentualna następująca po niej współpraca, mogą mieć charakter zdalny. Na życzenie Klienta komunikacja z Kancelarią przybiera postać wideorozmów, a także kontaktu telefonicznego, mailowego czy pocztowego.