KREDYTY FRANKOWE

Oferuję pomoc prawną osobom posiadającym kredyty we frankach szwajcarskich – zarówno indeksowane / waloryzowane, jak i denominowane do tej waluty

Działania podejmowane przez Kancelarię w tego typu sprawach obejmują:
 • Weryfikację umowy kredytu pod kątem występowania w niej w wad, w szczególności niedozwolonych klauzul:
 • indeksacyjnych / przeliczeniowych,
 • ubezpieczenia niskiego wkładu własnego,
 • ubezpieczenia pomostowego,
 • Ocenę zasadności i skuteczności dochodzenia roszczeń względem banku oraz określenie wysokości roszczeń pieniężnych,
 • Przygotowanie wniosku do banku o wydanie niezbędnych dokumentów i informacji finansowych (tzw. historii kredytu),
 • Wystąpienie do banku z reklamacją oraz wezwaniem do zapłaty,
 • Analizę ewentualnych propozycji ugodowych oraz udział w negocjacjach z bankiem,
 • Opracowanie i złożenie do sądu pozwu, obejmującego – co do zasady – żądanie:
 • unieważnienia umowy kredytowej i zwrotu równowartości wszystkich wpłaconych / pobranych od Klienta rat wraz z odsetkami oraz prowizją i pozostałymi kosztami, ewentualnie
 • zwrotu nadpłat spowodowanych rozliczaniem przez bank umowy z odwołaniem do kursu CHF (tzw. odfrankowienie kredytu),
 • Reprezentowanie Klienta przed sądami wszystkich instancji, w tym przygotowanie niezbędnych pism procesowych, środków odwoławczych, stawiennictwo na rozprawach oraz podejmowanie wszelkiej dalszej aktywności procesowej,
 • Analizę ewentualnych roszczeń zwrotnych banku względem Klienta oraz obrona przed nimi zarówno na etapie przedsądowym, jak i w sądzie.