PRAWO PRACY

ZAPEWNIAM KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ PRZEDSIĘBIORCÓW W OBSZARZE PRAWA PRACY ORAZ INDYWIDUALNĄ POMOC PRACOWNIKOM I PRACODAWCOM

Podmioty / osoby te mogą uzyskać wsparcie Kancelarii w kwestiach takich, jak:
 • Nawiązanie stosunku pracy,
 • Współpraca stron w oparciu o umowę zlecenia, umowę o dzieło, kontrakt menadżerski (dopuszczalność, tworzenie, zmiana, interpretacja, nadzór nad realizacją i rozwiązywanie tego rodzaju aktów),
 • Ustalenie istnienia stosunku pracy oraz praw i obowiązków stron,
 • Opracowanie, interpretacja, modyfikacja zapisów oraz nadzór nad realizacją:
 • umów o pracę,
 • umów o zakazie konkurencji,
 • umów o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie,
 • umów szkoleniowych,
 • wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy (układy zbiorowe pracy, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania itp.),
 • Zatrudnienie w formie telepracy,
 • Zmiana warunków zatrudnienia (wypowiedzenie zmieniające, polecenie służbowe, porozumienie stron),
 • Rozwiązanie stosunku pracy (wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, tryb dyscyplinarny, porozumienie stron),
 • Zwolnienia grupowe,
 • Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu:
 • nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę, bądź rozwiązania jej bez wypowiedzenia (roszczenie o przywrócenie do pracy, wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, odszkodowanie),
 • należności ze stosunku pracy (wynagrodzenie zasadnicze, premie, dodatki, nagrody, odprawy, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, w niedzielę i święta, należności z tytułu podróży służbowej),
 • naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu i niedyskryminacji (w tym – niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia za pracę lub innych warunków zatrudnienia, pominięcie przy awansowaniu lub przyznawaniu innych świadczeń związanych z pracą, naruszenie prawa do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości),
 • umów o zakazie konkurencji,
 • wypadków przy pracy,
 • Reprezentacja w sporach sądowych w sprawach dotyczących prawa pracy, w tym – udział w mediacjach i rozmowach ugodowych.