PRAWO GOSPODARCZE
I HANDLOWE

Prawo gospodarcze i handlowe to obszary, w których świadczę usługi prawne na rzecz przedsiębiorców działających zarówno w oparciu o wpis do CEIDG, jak i w ramach spółek prawa handlowego

Podmiotom tym doradzam m.in. przy:
 • Wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka osobowa (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna), spółka kapitałowa (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna, spółka akcyjna),
 • Przygotowaniu umowy spółki cywilnej,
 • Założeniu spółki prawa handlowego, w tym:
 • opracowaniu umowy lub statutu spółki,
 • stworzeniu projektów uchwał oraz wszelkich innych wymaganych oświadczeń,
 • przygotowaniu formularzy rejestrowych,
 • reprezentowaniu Klienta przed sądem rejestrowym,
 • Przeprowadzeniu zmian organizacyjnych w ramach spółki funkcjonującej (w tym – zmiana umowy spółki, zmiana składu osobowego, zmiana przedmiotu działalności),
 • Zmianie formy prawnej działalności, w tym:
 • przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową,
 • przekształceniu spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego,
 • przekształceniu spółki prawa handlowego w inną spółkę prawa handlowego,
 • łączeniu i podziale spółek prawa handlowego,
 • Interpretacji, zmianie i nadzorze nad stosowaniem umowy spółki lub statutu,
 • Obsłudze prawnej organów korporacyjnych (zarząd, rada nadzorcza, rada dyrektorów, zgromadzenie wspólników, zgromadzenie akcjonariuszy), w tym:
 • sporządzaniu projektów uchwał oraz innych aktów wewnętrznych przyjętych w danej organizacji,
 • udziale w posiedzeniach organów i nadzorze nad prawidłowością ich przebiegu,
 • Rozwiązywaniu sporów pomiędzy wspólnikami,
 • Przygotowaniu i opiniowaniu pism związanych z bieżącą działalnością, w tym – korespondencji z kontrahentami i organami administracji publicznej,
 • Opracowaniu, opiniowaniu i nadzorze nad realizacją umów stosowanych w prowadzonej działalności, a także ich zmianie oraz wypowiadaniu i rozwiązywaniu,
 • Analizie treści umów proponowanych przez kontrahenta (w tym – prezentowaniu ryzyk jakie wiążą się z ich zawarciem oraz proponowaniu zmian),
 • Procedurze udzielania i pozyskiwania zamówień,
 • Negocjacjach handlowych,
 • Dochodzeniu roszczeń od nierzetelnych kontrahentów, w tym zwłaszcza z tytułu:
 • nieuregulowanych płatności,
 • nienależytego wykonania lub niewykonania umowy

(działania przedprocesowe oraz reprezentowanie Klienta przed sądem, w tym udział w mediacjach i rozmowach ugodowych),

 • Dochodzeniu roszczeń od członków zarządu niewypłacalnych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub wspólników spółek osobowych, a także obronie tych osób przed takimi roszczeniami.