DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI
PIENIĘŻNYCH

Niezależnie od tego, czy występują Państwo w roli wierzyciela (tj. dochodzą swoich roszczeń pieniężnych), czy dłużnika (tj. podmiotu, na którym ciąży lub któremu przypisuje się obowiązek zapłaty), Kancelaria służy Państwu swoim wsparciem i doświadczeniem

Dochodzenie i windykacja należności pieniężnych (zarówno na rzecz osób fizycznych, jak i prawnych) oraz obrona przed tego typu roszczeniami (m.in. z tytułu nieopłaconych faktur VAT za wykonane roboty, usługi lub dostarczone towary, kar umownych oraz innych należności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań umownych, zaległości czynszowych, bezumownego korzystania z cudzej nieruchomości, czy też rozliczeń pomiędzy współwłaścicielami po ustaniu współwłasności), to jeden z podstawowych obszarów jej działania. W jego ramach podejmowana jest następująca aktywność:

 • Działania przedprocesowe, w tym:
 • analiza zasadności dochodzenia roszczenia lub obrony przed nim,
 • przygotowanie i wystosowanie do dłużnika wezwania do zapłaty,
 • przygotowanie i wystosowanie do wierzyciela stanowiska dłużnika kwestionującego niezasadne lub nieuprawnione roszczenie, w tym – sformułowanie potencjalnych oświadczeń związanych z przedawnieniem roszczenia lub potrąceniem wzajemnych zobowiązań,
 • prowadzenie rozmów w celu polubownego rozwiązania sporu, w tym udział w negocjacjach i mediacjach,
 • ustalenie warunków ugody oraz nadzór nad realizacją jej zapisów,
 • Prowadzenie sprawy przed sądami wszystkich instancji, w tym:
 • wybór właściwego trybu postępowania (zwykłe, uproszczone, nakazowe, upominawcze),
 • przygotowanie i złożenie pozwu lub odpowiedzi na pozew (względnie – sprzeciwu od wyroku zaocznego, sprzeciwu od nakazu zapłaty lub zarzutów od nakazu zapłaty) oraz reprezentowanie Klienta przed sądem i podejmowanie wszelkiej niezbędnej aktywności procesowej,
 • uzyskanie sądowego zabezpieczenia dochodzonego roszczenia lub czynności zmierzające do ograniczenia negatywnych dla dłużnika skutków takich działań wierzyciela,
 • pozyskanie tytułu wykonawczego (tj. wyroku lub nakazu zapłaty zaopatrzonego w klauzulę wykonalności) umożliwiającego wyegzekwowanie należności przez komornika,
 • Wszczęcie i prowadzenie postępowania egzekucyjnego przy udziale komornika oraz obrona dłużnika przed nieuprawnionymi działaniami windykacyjnymi, w szczególności w drodze powództw przeciwegzekucyjnych.

Ta kategoria działalności Kancelarii obejmuje również dochodzenie odszkodowań, m.in. z tytułu nierównego traktowania w zatrudnieniu, wypadków przy pracy oraz szkód komunikacyjnych, osobowych i majątkowych. Osobom poszkodowanym pomagam zarówno w sprawach nowych (tj. gdy szkoda nie została jeszcze zgłoszona), bieżących (tj. gdy postępowanie wyjaśniające lub likwidacyjne jest w toku), jak i zakończonych już ostatecznym stanowiskiem zobowiązanego lub decyzją zakładu ubezpieczeń (tj. gdy wypłacone odszkodowanie zostało zaniżone, bądź nastąpiła całkowita odmowa jego wypłaty).