Prawo pracy Warszawa

W relacjach między pracownikiem a pracodawcą nierzadko dochodzi do sporów. Niektóre z nich udaje się rozwiązać polubownie – w drodze rozmowy. Innym razem sprawie nadaje się oficjalny bieg i jest ona rozstrzygana przez sąd. Niezależnie od tego, z którą z tych sytuacji mamy do czynienia, przydatna może okazać się pomoc prawnika, obejmująca wyjaśnienie przepisów czy reprezentację strony w trakcie postępowania. Kancelaria zapewnia obsługę zarówno pracodawcom, jak i pracownikom.

E-porady z zakresu prawa pracy w Warszawie

Biuro Kancelarii znajduje się w Płocku, nie trzeba jednak udawać się do niego osobiście, aby skorzystać z obsługi. Pomoc prawna z zakresu prawa pracy dla Klientów z Warszawy odbywa się w trybie zdalnym. Przybiera ona postać e-porad udzielanych za pośrednictwem wideorozmów czy na drodze mailowej. Dzięki temu Klient może zaoszczędzić czas i koszty związane z podróżą.

Prawo pracy reguluje różne kategorie spraw

Mówiąc o prawie pracy, możemy mieć na myśli sprawy różnego rodzaju. Przede wszystkim reguluje ono prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracownika w ramach łączącego ich stosunku pracy. Ten zaś wynika z umowy o pracę, bądź innych zdarzeń, np. mianowania, wyboru czy powołania. O prawie pracy mówimy również w kontekście działalności przedstawicieli pracowników, czyli związków zawodowych czy rad pracowników. Już ten pobieżny rys uwidacznia istotną kwestię: prawnik zajmujący się prawem pracy powinien uwzględnić wiele perspektyw i interesów. Tylko w ten sposób może znaleźć właściwe rozwiązania napotkanych problemów prawnych.

Na czym polega pomoc prawna?

To, jakie usługi obejmuje pomoc Kancelarii, zależy każdorazowo od charakterystyki sprawy i konkretnych oczekiwań. Klienci zamierzający skorzystać z obsługi radcy prawnego w zakresie prawa pracy mogą liczyć na wsparcie dotyczące:

 • nawiązania stosunku pracy,
 • współpracy stron w ramach umów cywilnoprawnych, w tym umowy zlecenia czy umowy o dzieło,
 • ustalenia istnienia stosunku pracy oraz praw i obowiązków stron,
 • opracowania, interpretacji i modyfikacji zapisów umów związanych ze stosunkiem prawnym łączącym pracodawcę i pracownika,
 • zmiany warunków zatrudnienia,
 • rozwiązanie stosunku pracy,
 • zwolnień grupowych,
 • dochodzenia roszczeń związanych ze stosunkiem pracy, a także obrony przed tymi roszczeniami, w tym z tytułu:
  • nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę bądź rozwiązania jej bez wypowiedzenia,
  • naruszeń zasady równego traktowania w zatrudnieniu, polegających w szczególności na niekorzystnym ukształtowaniu wynagrodzenia za pracę lub innych warunków zatrudnienia, pominięciu przy awansowaniu lub przyznawaniu innych świadczeń związanych z pracą albo naruszeniu prawa do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę.

Jak zainicjować współpracę z Kancelarią?

Więcej na temat poszczególnych rozwiązań prawnych i warunków współpracy można dowiedzieć się w trakcie wstępnej konsultacji. Rozmowa z prawnikiem odbywa się stacjonarnie – w biurze, bądź on-line – np. za pośrednictwem platformy MS Teams, Zoom czy Skype. W celu umówienia się na spotkanie należy uprzednio skontaktować się z Kancelarią telefonicznie, mailowo, lub przy użyciu dostępnego na stronie formularza kontaktowego. Za jego pośrednictwem Klient może krótko opisać swoją sprawę, a także przedstawić związane z nią oczekiwania.