Odzyskiwanie należności Warszawa

Bardzo często zdarza się, że jeden podmiot jest winny drugiemu pieniądze – pierwszego z nich nazywamy wówczas dłużnikiem, drugiego – wierzycielem. Zobowiązanie do zapłaty może wynikać z różnego rodzaju zdarzeń. Czasem jego źródłem jest umowa zawierana między stronami. Niekiedy też dług powstaje ze względu na to, że jedna osoba popełniła tzw. czyn niedozwolony, bądź bezpodstawnie się wzbogaciła. Jako radca prawny zajmuję się odzyskiwaniem należności z tytułu przewidzianych w przepisach zdarzeń. Prowadzona przeze mnie Kancelaria Radcy Prawnego oferuje Klientom z Warszawy pomoc m.in. w trybie zdalnym.

Jakich należności może dotyczyć pomoc prawna?

Wybór konkretnych rozwiązań w zakresie odzyskiwania należności zależy od typu roszczenia zgłaszanego przez stronę. Roszczenia, których dotyczy pomoc prawna, mogą wynikać z:

  • nieopłaconych faktur VAT (odzyskiwanie należności z faktur może dotyczyć np. zrealizowanych usług lub dostarczonych towarów),
  • należności powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań umownych (w tym wynikających z kar umownych),
  • zaległości czynszowych,
  • ustania współwłasności.

Odzyskiwanie należności w Warszawie może dotyczyć innych niż wskazane powyżej roszczeń. Zakres współpracy zależy każdorazowo od charakteru problemów napotkanych przez Klienta i jego oczekiwań co do sposobów ich rozwiązania.

Wieloetapowe odzyskiwanie należności w Warszawie

Proces odzyskiwania należności jest wieloetapowy. Na każdym etapie prawnik realizuje inne zadania. Oferuję Klientom m.in.:

  • przeprowadzenie czynności przedprocesowych (np. analizę zasadności roszczenia, bądź obrony przed nim),
  • przygotowanie pozwu i prowadzenie sprawy przed sądami wszystkich instancji,
  • wszczęcie i prowadzenie w imieniu wierzyciela postępowania egzekucyjnego z udziałem komornika, bądź obronę dłużnika przed nieuprawnionymi działaniami windykacyjnymi (np. na drodze powództw przeciwegzekucyjnych, które zmierzają do podważenia zasadności egzekucji).

Współpraca w trybie zdalnym

Aby rozpocząć współpracę z Kancelarią i dowiedzieć się więcej o poszczególnych rozwiązaniach prawnych, można umówić się na wstępną, bezpłatną konsultację. W tym celu można skorzystać z dostępnego na stronie formularza, bądź skontaktować się z Kancelarią w inny sposób, np. mailowo. Zarówno wstępna konsultacja, jak i ewentualna następująca po niej współpraca, mogą mieć charakter zdalny. Na życzenie Klienta komunikacja z Kancelarią przybiera postać wideorozmów, a także kontaktu telefonicznego, mailowego czy pocztowego.